Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną

przez „Lorem Oratio Sp. z o.o. ” za pośrednictwem Serwisu https://logopedyjkowo.pl/.

§ 1 DEFINICJE:

 1. Cennik – cennik Usług świadczonych przez „Lorem Oratio Sp. z o.o.” dostępny w Serwisie;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Usługodawca wiąże Umowę;
 3. Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity z dnia 14 września 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1954);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług drogą elektroniczną;
 5. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 6. Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna umożliwiająca Użytkownikowi korzystanie z Usług oraz informacji opracowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem https://logopedyjkowo.pl;
 7. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) na rzecz Użytkownika, poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
 8. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana na odległość pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której przedmiot i treść określają postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Cennika, które są dostępne w Serwisie;
 9. Usługi – odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, polegające na zapewnieniu przez Usługodawcę Użytkownikowi dostępu do Systemu oraz jego prawidłowego funkcjonowania;
 10. Usługodawca – podmiot świadczący Usługi drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu i Cennika dostępnych w Serwisie – Lorem Oratio Sp. z o. o., z siedzibą we Włocławku przy ul. Bartnicka 17/17, posiadający numer NIP: 8883143787 REGON: 385062876 KRS: 0000818773, z elektronicznym adresem kontaktowym: kontakt@loremoratio.pl;
 11. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 1191);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Korzystając z Serwisu, w tym składając zamówienia na oferowane przez Usługodawcę Usługi, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje zawarte w nim postanowienia oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenie zamówienia i korzystanie z Usług.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z Serwisu, w tym w szczególności korzystanie z Usług, wymaga spełnienia minimalnych wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z Systemem, tj.:

 • dysponowanie urządzeniem posiadającym połączenie z siecią Internet,
 • zainstalowanie przeglądarki zasobów internetowych wspierającą standard HTML5
 • posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej.

§ 4. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. W ramach Serwisu Usługodawca umożliwia Użytkownikowi:
  • zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zakresu i warunków świadczenia Usług,
  • składanie zamówień na Usługi,
  • korzystanie z Usług.
 2. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • respektowania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, przez co należy rozumieć między innymi: zakaz zamieszczania treści obraźliwych, nieprawdziwych, niemoralnych, naruszających dobre obyczaje, propagujących przemoc i nienawiść,
  • niepodejmowania działań zmierzających do zakłócenia funkcjonowania Serwisu i wejścia w posiadanie informacji oraz danych nieprzeznaczonych dla Użytkownika,
  • niepodejmowania innych działań, które byłyby niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub naruszałyby prawa i dobra osobiste Usługodawcy oraz osób trzecich.
 3. Użytkownik zobowiązuje się korzystać z treści zamieszczanych w Serwisie wyłącznie na własny użytek i w celu realizacji zawartej Umowy. Używanie zasobów i funkcji dostępnych w Serwisie w innych celach wymaga odrębnej, uprzedniej i pisemnej zgody Usługodawcy.
 4. W przypadku gdy Użytkownik, korzystając z Serwisu, dopuści się naruszeń Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa, a także gdy w inny sposób działa na szkodę Usługodawcy i osób trzecich, Usługodawca może ograniczyć jego dostęp lub pozbawić go dostępu do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym. O zastosowanych środkach Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany. Uzyskanie powtórnego dostępu do Serwisu wymaga uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania treści reklamowych na stronach serwisu.
 6. Usługodawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy usterek, które uniemożliwiają lub utrudniają dostęp do Serwisu.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w dostępie do Serwisu i realizacji Usług wywołane siłą wyższą, awariami sprzętu, przerwami w dostawie prądu czy łączności z Internetem, nieuprawnioną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich czy też błędnym działaniem systemów telekomunikacyjnych i oprogramowania zainstalowanego na sprzęcie komputerowym Użytkowników.

§ 5. ZAWARCIE UMOWY I KORZYSTANIE Z USŁUG

 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.logopedyjkowo.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.
 2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §5 pkt. 2.

§ 6.  DOSTAWA

 1. Zamówione pomoce w plikach PDF są przesyłane na adres email wskazanym przez Klienta w formularzu zamówienia.
 2. Czas wysyłki pomocy wynosi 24 godzin od zaksięgowania wpłaty. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

§ 7.  PŁATNOŚCI

 1. Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.   
 2. Płatność w sklepie internetowym może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:
  • przelewem z góry na konto,
  • kartą płatniczą – podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.,
  • szybkie płatności internetowe – za pośrednictwem bramki płatności PayU.

§ 8.  ROZWIĄZYWANIE UMÓW

 1. Użytkownik może rozwiązać Umowę bez podania przyczyn poprzez wysłanie informacji na adres kontakt@logopedyjkowo.pl. Wówczas Umowa wygasa z końcem bieżącego Okresu rozliczeniowego, a wcześniej dokonane opłaty nie podlegają zwrotowi.
 2. Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy w przypadku:
  • podania przez Użytkownika nieprawdziwych i niekompletnych danych, które są niezbędne do realizacji Umowy,
  • uzasadnionego podejrzenia lub stwierdzenia faktu korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa, bądź w sposób naruszający prawa osób trzecich.

§ 9.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Użytkownik może zrezygnować w drodze odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na następujący adres e-mail: zwroty@logopedyjkowo.pl .
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo nieuznania odstąpienia od Umowy w przypadku jego wielokrotnego wykonania.
 3. Usługodawca gwarantuje zwrot ceny i kosztów uiszczonych przez Użytkownika.
 4. Wszelkie zwroty należności będą regulowane przez Usługodawcę nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, za pomocą takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownika, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu. Zwrot należności nie jest związany z dodatkowymi kosztami.

§ 10.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. W przypadku wystąpienia zastrzeżeń co do funkcjonowania Serwisu  i świadczenia Usług przez Usługodawcę, Użytkownik może złożyć reklamację poprzez przesłanie jej na następujący adres e-mail: reklamacje@logopedyjkowo.pl .
 2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy wskazać :
  1. login/adres e-mail przypisany Użytkownikowi oraz dane kontaktowe,
  1. przedmiot reklamacji – wskazanie nieprawidłowości wraz ze wskazaniem terminu ich wystąpienia i czasu trwania,
  1. proponowany sposób rozstrzygnięcia reklamacji.
 3. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia zgłoszenia reklamacyjnego, a sposób rozstrzygnięcia Usługodawca przekaże Użytkownikowi drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika.
 4. Wszelkie inne uwagi dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz pytania dotyczące Usług należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: kontakt@logopedyjkowo.pl .

§ 11.  KONSERWACJA I PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych.
 2. Prace konserwacyjne i przerwy techniczne, poza wyjątkami wynikającymi ze zdarzeń losowych, prowadzone będą w miarę możliwości w godzinach wieczornych lub w dni ustawowo wolne od pracy.

§ 12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH i POUFNOŚĆ

 1. Użytkownicy korzystając z Serwisu (zakładanie Konta Użytkownika, składanie zamówienia na Usługi) przekazują Usługodawcy swoje dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 2. Podanie przez Użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania korzystanie z poszczególnych Usług może okazać się niemożliwe.
 3. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe w celu Świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności w zakresie zawierania, wykonywania i rozliczenia Umów.
 5. Usługodawca dokłada starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność danych osobowych, w szczególności poprzez dokonywanie czynności przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (RODO i regulacje sektorowe) oraz zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 6. Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych Użytkowników wraz z informacjami na temat Polityki Cookies znajduje się w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.

§ 13. PRAWA NA DOBRACH NIEMATERIALNYCH

 1. Usługodawca zastrzega, że wszelkie udostępniane i użyte w Serwisie logotypy, zdjęcia, elementy graficzne oraz wszelkie inne zawarte w nim utwory w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Serwisie. Bez pozyskania uprzedniej zgody Usługodawcy, zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie, wykorzystywanie oraz modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Serwisu.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin jest dostępny bezpłatnie w Serwisie dla każdego Użytkownika.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w treści Regulaminu z zastrzeżeniem ochrony praw nabytych.
 3. Usługodawca poinformuje Użytkowników o zmianach Regulaminu nie później niż 30 dni przed ich planowanym wejściem w życie poprzez: wyświetlenie komunikatu i publikację nowego Regulaminu w Serwisie oraz przesłanie informacji o planowanej zmianie drogą elektroniczną na adres e-mail przypisany do Konta Użytkownika. Brak sprzeciwu Użytkownika wobec proponowanych zmian w terminie 14 dni od powiadomienia jest równoznaczny z akceptacją nowego Regulaminu. W przypadku sprzeciwu Umowa ulega rozwiązaniu z dniem poprzedzającym wejście w życie nowego Regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia  26.01.2023 r.
 5. Wszelkie spory na gruncie niniejszego regulaminu będą rozwiązywane w drodze polubownych negocjacji, a w przypadku gdy nie dojdzie do porozumienia – przed sądem powszechnym właściwym ze względu na siedzibę Usługodawcy.
(Visited 31 times, 1 visits today)
Ostatnio edytowany: 2 lipca, 2023

Komentarze są zamknięte

Zamknij